صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی گل وری

  تماس با تحریریه تحلیل ایران

    info@tahlileiran.ir

    02126424758

    02126424758

    خواهشمنداست مطالب خود را به فارسی درج نمایید.

    نشانی: تهران میرداماد خیابان شهید تبریزیان پلاک 25

  نام :
 
  پست الکترونیکی :
     
  موضوع پیام :
 

  متن پیام :